تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
 
طراحی صنعتی 
شهید چمران کرمان 
 
خارج