بعدا للمردودین
53 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2011 1:04:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

دور شو از آنکه مردود بزرگان می شود/کوچه باید داد سنگی را که درغلطد ز کوه/ملا حسنعلی شوشتری