ملک قناعت
73 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2011 1:02:00 AM
موضوع: اقتصاد

بیا به خانه ی فقر و درآ ز شور الم/ که عنکبوت در اینجا مگس نمی گیرد