مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد علی
نام خانوادگی:نجفی
نخصص ها:فلسفه ، ادبیات فارسی ، رجال و تراجم

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

شاید طلبه.شاید هم نه. والسلام...