سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه 
ناقد متون اموزشی 
 
ادامه دارد 
نقد  
همکاری 
معاونت تبلیع حوزه علمیه قم 
همکار در بخش ابداع روش های تبلیغی 
 
 
نویسنده 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات قم 
مدیریت علمی سایت فارسی و عربی آخوند خراسانی 
 
 
پشتیبانی علمی و تا حدودی فنی سایت. 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات قم 
همکاری با کنگره بین المللی آخوند خراسانی 
 
 
تهیه ویژه نامه و مقاله،نرم افزار... 
همکاری 
کنگره مرحوم کاشف الغطاء 
مدیریت سایت عربی 
 
 
پشتیبانی علمی و تهیه مطالب.